Jaký zvolit scénář pro zotavení evropských stavebních trhů?

72. konference Euroconstruct, organizovaná společností BIPE, která je francouzským členem sdružení, se uskutečnila 9. listopadu v Paříži. Dopolední program byl zaměřen na výhled pro evropský stavební trh v letech 2012–2014. Byly zde představeny aktualizované analýzy a předpoklady dalšího vývoje stavebnictví v souvislosti s posledními změnami v oblasti makroekonomiky a celosvětové finanční situace. Odborníci ze sdružení Euroconstruct prezentovali své plány, jak vymanit evropskou bytovou, nebytovou a inženýrskou výstavbu z krize.

Významné národní rozdíly v růstu stavebnictví v roce 2011

Růst stavební produkce se v evropských zemích v roce 2011 podstatně mění:
•   Stavební trh ve Španělsku a Irsku dramaticky zpomaluje ve velmi nepříznivém makroekonomickém kontextu.
•  Polsko je prozatím stále výjimkou a jako jediné ze zemí Euroconstruct nezaznamenalo v období 2008–2010 pokles ani HDP, ani stavebnictví.
•  Mezi těmito dvěma extrémy se nachází maďarský a portugalský stavební trh, jejichž vývoj je stále nepříznivý (růst HDP je buď záporný nebo menší než 1 %). Česká ani Slovenská republika navzdory pozitivnější hladině ekonomického růstu také v roce 2011 nezaznamenala obnovu stavebnictví.
•  Ostatní země jsou krizí zasaženy mnohem méně – jmenovitě Švýcarsko, Švédsko, Německo a Belgie. Jejich stavební trhy jsou již v růstové fázi a od roku 2011 pravděpodobně přesáhnou úroveň roku 2008 (ve stálých cenách).

Celková stavební produkce se bude v roce 2011 navzdory pozitivnímu ekonomickému růstu napříč oblastí Euroconstruct (objemový růst 1,8 %) pohybovat v negativních číslech (-0,6 %).

Graf I nejmenší
Zdroj: Euroconstruct (72. konference)

Zotavení zpožděno o rok

Události léta 2011 (velká dluhová krize) donutily většinu členů Euroconstruct k přehodnocení jejich předpovědí směrem dolů v porovnání s předchozí konferencí v Helsinkách (červen 2011).

V prvé řadě jsou méně pozitivní makroekonomické ukazatele: zatímco v červnu byl v letech 2012 a 2013 očekáván pro oblast Euroconstruct ekonomický růst 1,9 % (vyjádřený v objemu HDP), nyní je předpověď nižší než 1,1 % pro rok 2012 a 1,7 % v roce 2013.

Výhled ekonomického růstu pro rok 2012 se jednoznačně zhoršil, a to s ohledem na dramatické zpřísňování rozpočtových politik a pokles důvěry. Evropská ekonomická aktivita přesto krátkodobě prospívá díky silnému a trvalému růstu formujících se ekonomik, stejně tak jako díky nízkým úrokovým sazbám (alespoň v některých zemích). Ve většině zemí, kde byly vyrovnány nepříznivé bilance, je ze střednědobého hlediska (od roku 2013) očekáváno zrychlení růstu.

Přesto budou existovat velké rozdíly mezi růstem v jednotlivých evropských zemích, a to vzhledem k odlišnostem v jejich specifických podmínkách. Oblast Euroconstruct se skládá ze čtyř následujících zón:
•  Okrajové země v nesnázích (významně Irsko a Portugalsko): tyto země trpí vysokou úrovní dluhu, který je nutí realizovat drastickou ekonomickou a fiskální politiku. Portugalsko prochází opravdovou recesí a podle místních expertů ještě nějaký čas bude, a to s průměrným růstem HDP 1,2 % v období 2011–2013.
•  „Duhová“ zóna zahrnující Španělsko a Itálii: v těchto dvou zemích budou rozpočtové úspory a vysoká nezaměstnanost stále brzdit aktivitu. Očekává se, že jejich růst se do roku 2013 vrátí na průměrnou úroveň 0,3 %, respektive 1 %, v roce 2014 pak opět poroste.
•   Srdce Evropy a severské země, které nepředstavují jednotný blok (některé jsou více zranitelné), ale jejichž růst se v roce 2012 pouze zastaví před opětovným zlepšením od roku 2013.
•   Středoevropské země jako je Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko: úroveň jejich růstu se v roce 2012 pravděpodobně zbrzdí díky zpomalení ekonomiky v evropských zemích, jež jsou jejich hlavními obchodními partnery. Od roku 2013 je očekáváno oživení růstu HDP, který se ustálí na 2–3,9 %, a to na základě domácí poptávky podporované robustním úvěrovým trhem a oživení externího obchodu.

Přímým následkem této revize makroekonomických předpovědí je pesimističtější prognóza stavební produkce. Odhad pro rok 2011 se téměř nezměnil (z -0,4 na -0,6 %) převážně díky dobrému prvnímu čtvrtletí, které v mnoha zemích vyrovná očekávaný pokles na konci letošního roku. Tento vývoj je ovlivněn událostmi letošního léta, jejichž důsledky zasáhnou stavebnictví nejsilněji v roce 2012: předpověď v novém scénáři o trendech trhů se lehce přesunula do negativní oblasti (na -0,3 % z původních +1,3 %). Stavební produkce v zemích Euroconstruct tedy dosáhne svého nejnižšího bodu v roce 2012, zatímco předpověď pro rok 2013 se snížila jen o půl bodu a zůstává pozitivní (+1,8 %).

Největší záporná korekce se primárně týká inženýrské výstavby, následované nebytovou (veřejnou) výstavbou: každý z těchto dvou směrů je citlivý na plánované rozpočtové úspory, které se vyskytují v zemích nejvíce vystavených dluhové krizi.

Stavebnictví se ani v roce 2014 nevrátí na úroveň před recesí

V roce 2012 bude evropský stavební trh stále zaznamenávat negativní růst v nepříznivém ekonomickém prostředí (HDP poroste o méně než 2 %), což naznačuje podobnou situaci jako v roce 2011.

Přestože v roce 2013 a 2014 růst stavebnictví předstihne růst HDP, bude mezi nimi velmi malý rozdíl. Takováto situace by měla umožnit návrat obvyklého stavebního cyklu, například:
•  Výraznější rozšiřování v porovnání s makroekonomickým cyklem (HDP) díky užší vazbě mezi stavebnictvím a investicemi (tvorbou fixního kapitálu).
•   Zaostávání za makroekonomickým cyklem, což je obzvláště zřetelné v současném období.

Graf II
Zdroj: Euroconstruct (72. konference)

Růst stavebnictví nebude v letech 2013 a 2014 dostačující pro návrat na předkrizovou úroveň, protože celkový růst kolem 4 % v období 2012–2014 bude velmi malý v porovnání s celkovým 17% poklesem v letech 2008–2012.

Relativní stabilita v oblasti rekonstrukcí a oprav limituje negativní dopad na novostavby

Toto tvrzení je obzvlášť pravdivé pro produkci novostaveb, která se velmi propadá v oblasti nebytové výstavby od roku 2007 a v oblasti bytové výstavby od roku 2008. Tato situace odráží pokles solventní poptávky a nadbytek neobsazených prostor, který vyplývá z pozdního přizpůsobení se poptávce.

Inženýrská výstavba poklesla v průběhu krize o menší objem díky větší podpoře z veřejného sektoru (stimulační plány) a absenci spekulativních jevů na tomto trhu.

Trh rekonstrukcí a oprav budov má velmi výrazný regulační efekt na celý stavební trh – s celkovým poklesem kolem 10 % v průběhu krize. Návrat na úroveň období 2008–2009 je očekáván od roku 2014.

Severské státy a země středovýchodní Evropy se v porovnání s ostatními evropskými zeměmi celkově zlepšují

Země oblasti Euroconstruct vykazují v posledních letech rozdílné trendy: například nedosáhly dna stavebnictví ve stejném roce. Obdobně prvky pro podporu obnovy (která se v 16 z 19 zemí očekává v roce 2014) nemusí být nutně stejné pro každou zemi.

Za účelem analýzy rozdílů byla zóna Euroconstruct jako obvykle rozdělena na 4 části s ohledem na velikost jejich trhů („Velká pětka“ a „Malá šestka“) nebo jejich geografickou polohu (čtyři země středovýchodní Evropy a „Severská čtyřka“):

•  Skupina zemí „Velká pětka“ (Francie, Německo, Itálie, Španělsko a Velká Británie) tvoří největší evropský trh, představující v roce 2011 69 % celkové produkce oblasti Euroconstruct (899 bilionů EUR v cenách roku 2010), zaznamenala bezpochyby nejstrmější pokles, a to jak v absolutních, tak relativních ukazatelích. Největší podíl na tomto poklesu má Španělsko, které nedosáhne svého dna do roku 2012, zatímco Německo se vrátilo k růstu již v roce 2010.
• Skupina zemí „Malá šestka“ (Rakousko, Belgie, Irsko, Nizozemí, Portugalsko a Švýcarsko) představuje v roce 2011 16 % celkové produkce oblasti Euroconstruct a je převažována směrem dolů díky dvěma zemím – Irsku a Portugalsku, které svého dna nedosáhnou dříve než v roce 2013. Ostatní země obnovily růst již v roce 2011.
•  Severské země (Dánsko, Finsko, Norsko a Švédsko – 119 bilionů EUR v roce 2011 – 9 % trhu Euroconstruct) zaznamenaly celkově nejvýraznější obnovu v roce 2011 (Finsko a Švédsko rostou již od roku 2010) a tento rostoucí trend bude v letech 2012–2014 pokračovat.
•   Ve východní Evropě (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovenská republika – 80 bilionů EUR v roce 2011 – 6 % trhu Euroconstruct) hraje Polsko, které zaujímá 60 % tohoto trhu, rozhodující roli, jelikož zažívá velmi silný růst a očekává jeho pokračování i v budoucnu. V České republice a Maďarsku se zdá cesta k obnově růstu složitější a předpokládá se, že trhy v těchto zemích zůstanou slabé i v roce 2012.

Graf III

Zdroj: Euroconstruct (72. konference)

Jaký zvolit scénář pro zotavení evropských stavebních trhů?

Trendy stavebního trhu budou navzdory náhlému letnímu „ochlazení“ v roce 2011 v souladu s předpověďmi, které vydali členové sdružení Euroconstruct na červnové konferenci v Helsinkách. Velmi dobré první čtvrtletí roku 2011 vyrovná zhoršení očekávané na konci roku.

Dopad největší dluhové krize roku 2011 budeme pociťovat i v následujícím roce, obnova stavebnictví se posune až do roku 2013. Členové sdružení Euroconstruct však neočekávají scénář „dvojnásobného propadu“ (pokud nedojde k mezinárodnímu úvěrový krach), protože většina zemí nyní dosáhla dna svého stavebního cyklu (někteří je už překonali).

V oblasti Euroconstruct bude v letech 2013–2014 docházet k pozvolnému zlepšování situace. V některých zemích může být vývoj výrazně horší než v jiných. Konkrétně v těch, které měly před krizí v roce 2008 nezdravé veřejné finance nebo nenastavily efektivní monitorovací a regulační systém pro své trhy s nemovitostmi (převážně v bytové výstavbě). To jsou dvě základní podmínky pro udržitelný růst na stavebních trzích a pro evropské ekonomiky obecně. V následující části uvádíme předpovědi růstu podle jednotlivých zemí a sektorů.

Tabulka I

Máte-li zájem o další informace o evropských trzích v oblasti stavebního průmyslu, obraťte se na českého člena Euroconstructu, společnost ÚRS PRAHA, a.s. (www.euroconstruct.cz).