Zlepšení ekonomiky posílí růst stavebnictví

Tisková zpráva ze 79. konference EUROCONSTRUCT ve Varšavě:

V roce 2014 nastal zlom recesního trendu evropské ekonomiky. Hlavními důvody hospodářského oživení byl pokles ceny ropy a podstatné oslabení eura, a stejně tak přetrvávající nízké úrokové sazby pro financování. Po období útlumu HDP v zemích EUROCONSTRUCT v letech 2012 a 2013 byl v roce 2014 zaznamenán pokles pouze v jedné zemi EC, a to konkrétně v Itálii.

Dne 12. června 2015 se ve Varšavě uskutečnila 79. konference Euroconstruct, organizovaná PAB-PCR&F Institute.

Konference se skládala ze dvou částí:

  • Dopolední část byla zaměřena na výhled evropského stavebního trhu v letech 2015 až 2017.

Odborníci ze skupiny EUROCONSTRUCT přezkoumávali důsledky nedávných změn v makroekonomice a finanční situace ve světě a aktualizovali své analýzy a výstupy. Prezentovali možné scénáře vývoje evropských stavebních sektorů: bytového, komunálního, obchodního a inženýrské výstavby.

  • Během odpolední části byla prezentována speciální témata.

Důsledek přijetí nových směrnic týkajících se zadávání veřejných zakázek ze strany Rady Evropské unie ze dne 11. 2. 2014 a jejich národních pravidel, včetně těch pro stavební práce, které budou v dalších dvou letech standardizovány a významně změněny. Tyto změny budou mít vliv na podmínky a způsob, jakými jsou využívány veřejné finanční prostředky na stavební projekty v rámci nového finančního rámce pro období 2014 až 2020. Stavební investice by se měly v několika dalších letech zvýšit z důvodu realizace Junckersova plánu.

V souvislosti s poslední předpovědí, se očekává pozitivní vývoj HDP ve všech zemích  EUROCONSTRUCT. V létě 2015 je předpokládán růst o 1,8 % ve všech 19 zemích EUROCONSTRUCT, tedy o 0,3 % vyšší než v prognóze před půl rokem. V letech 2016 a 2017 HDP vzroste o 2 % resp. 1,7 %. Jako výsledek jasných signálů zlepšení evropské ekonomiky se i stavebnictví po 7 letech krize a stagnace pozvedlo. Zpomalení stavební produkce v Evropě trvalo déle v porovnání s jinými odvětvími ekonomiky.

Objem stavební produkce vyvrcholil v první polovině roku 2008, a poté byly zaznamenány výrazné poklesy v produkci, kdy nejnižší úrovně bylo dosaženo v únoru 2010 (dva roky po prvním poklesu). Mezi první polovinou roku 2008 a první polovinou roku 2010 index výroby ve stavebnictví klesl celkově o téměř 20 %, kdy tak špatnou úroveň jsme nezažili od první poloviny roku 1999. Od nejnižší úrovně v roce 2010 byla stavební produkce relativně stabilní, a to až do září 2011. Přes období relativně neměnné hladiny během let 2010 a 2011 v roce 2012 index výroby ve stavebnictví klesl. V letech 2013 a 2014 stavební produkce kolísala, ale obecně měla vzestupnou tendenci.

Stavební produkce a tempo růstu v 19 zemích EUROCONSTRUCT

Obr I

Zdroj: 79. konference EUROCONSTRUCT

V rámci celkové struktury stavební výroby v 19 zemích EC připadalo pro bytový sektor okolo 46 % z celkové produkce s 590 miliardami EUR (nová výstavba 18 %, rekonstrukce a údržba 27,5 %). V roce 2006, v období před krizí, byl tento podíl více než 48 %.

Nebytový sektor činil v roce 2014 29 % produkce s 425 miliardami EUR. A z celkové produkce činil podíl inženýrských staveb 25 % (platí pro nové investice a údržbu).

Na opravy a údržbu připadla polovina z celkové stavební produkce, s nejvyšší úrovní v Itálii (73 % v roce 2014), následované Německem a Dánskem (okolo 64 % v roce 2014) a Francií (51 %).

Na druhou stranu v zemích střední a východní Evropy dominovala nová výstavba, s nejvyšší úrovní na Slovensku (71 % v roce 2014) následovanou Polskem (69 % v roce 2014).

Podle aktuálního odhadu EUROCONSTRUCT bude úroveň stavební produkce pro rok 2015 ve výši 1 366 miliard EUR. Úroveň stavební produkce v roce 2017 dosáhne 1 436 miliard EUR, což je ovšem stále hluboko pod úrovní před krizí (o 14 % méně v porovnání s rokem 2007). Což znamená, že po obdobích pádů či nízké úrovně produkce se evropský stavební průmysl vrátí k cestě mírného růstu. V letech 2015 až 2017 lze očekávat  růst HDP i stavební produkce, což značí dobré vyhlídky pro evropské ekonomiku.

HDP a celková stavební produkce mezi roky 2011 a 2017 (% meziroční změny)

Obr IIZdroj: 79. konference EUROCONSTRUCT

EUROCONSTRUCT očekává růst v oblasti nové výstavby, a to o 10,1 % v letech 2015 až 2017; ve srovnání s 9,2 % z předchozí prognózy je to nárůst o 0,9 %. Oproti tomu rekonstrukce porostou pouze o 4,2 %, což je pokles o 0,2 %. Pro období 2015 až 2017 se očekává pokrok ve všech třech segmentech stavebního trhu, avšak prognózy jsou rozdílné. Nejvyšší růst, a to 3,1 %, se očekává v inženýrské výstavbě, dvouciferný růst se očekává zejména v zemích střední a východní Evropy, a to z důvodu nových infrastrukturních projektů v dopravě a energetické oblasti (převážně v Polsku).

Tempo růstu zbývajících dvou segmentů bude výrazně nižší – cca 2 % ročně pro bytovou výstavbu a 2,2 % pro nebytovou výstavbu. EUROCONSTRUCT odhaduje, že růst bytové výstavby v zemích střední a východní Evropy dosáhne 4,3 %, což je dvojnásobná hodnota v porovnání se zeměmi západní Evropy. Průměrný růst v nebytovém sektoru v zemích středovýchodní Evropy bude 3,6 %, což je rovněž mnohem vyšší hodnota v porovnání se zeměmi západní Evropy, kde se očekává růst 2,1 %.

Vývoj segmentů stavebního trhu EUROCONSTRUCT  (meziroční změna v %)

Obr III

Země s nejlepší prognózou do roku 2017

Nejvyšší vzestup mezi letošním rokem a rokem 2017 se očekává u Irska a Polska. Pro Irsko by měl být průměrný roční růst v letech 2015 až 2017 okolo 10,8 % a stavební výroba by se měla tedy celkově zvýšit o 35,7 %. Nicméně tato situace přichází po období (2007 až 2013) obrovského poklesu o téměř 70 %. Tento výrazný dvouciferný růst bude způsoben rychlým růstem stavební produkce, a to jak v bytovém, tak i nebytovém sektoru.

V Polsku by měl být průměrný roční růst v letech 2015 až 2017 okolo 8,6 % a stavební produkce by se tak měla celkově zvýšit o 28 %. Tento vývoj bude důsledkem zejména nejrychlejšího růstu inženýrské výstavby z celé oblasti EUROCONSTRUCT, míra růstu v pozemním stavitelství nepřesáhne 5 %.

Další dvě země, kde se očekává významný růst do roku 2017, jsou Česká republika a Velká Británie.

Významný růst se očekává také v Portugalsku a Španělsku, kde se vrátí k pozitivnímu trendu po hlubokém kolapsu zaznamenaném v posledních sedmi letech.

V následujícím sledovaném období (2015 až 2017) většina zemí EUROCONSTRUCT zaznamená kladný průměrný roční růst. V šesti zemích EC se očekává jen mírný růst stavební výroby: Francie, Maďarsko, Belgie, Rakousko a zejména Německo, což naznačuje přetrvávající stagnaci v těchto zemích v hodnoceném období. Průměrný pokles o půl procenta se předpokládá ve Švýcarsku.

Vývoj segmentů stavebního trhu v zemích EUROCONSTRUCT v letech 2015-2017 (průměrná meziroční změna v %)

Obr IV

Více informací o vývoji evropského stavebního trhu a ekonomiky ze 79. konference EUROCONSTRUCT ve Varšavě lze nalézt v publikacích Summary a Country report. Ty si můžete objednat na info@euroconstruct.cz.

Tags: