Dne 4. prosince 2015 se v Budapešti uskutečnila jubilejní 80. konference Euroconstruct

Aktuální odhad růstu HDP pro rok 2015 je za celou skupinu zemí EUROCONSTRUCT 1,9 %, což je o 1,8 % více v porovnání s předchozí konferencí ve Varšavě (červen 2015). V letech 2016 a 2017 je pak očekáván shodný růst kolem 2 %, přitom předchozí předpověď počítala s 1,7 % pro rok 2017. V roce 2018 růst mírně zpomalí na 1,8 % v celé oblasti EUROCONSTRUCT.  V roce 2015 nezaznamenala žádná ze zemí EUROCONSTRUCT pokles HDP. Poslední poklesy HDP byly v roce 2014 v Itálii a Finsku.

HDP

Na 80. konferenci EUROCONSTRUCT v Budapešti v prosinci 2015 byla celková odhadovaná hodnota růstu stavebnictví pro rok 2015 snížena z původních 1,9 % (červen 2015) na 1,6 %. Pro rok 2016 je předpověď naopak pozitivnější, a to 3 % v porovnání s původními 2,4 % (červen 2015). Pro rok 2017 pak obdobně 2,7 % namísto předchozích 2,6 % z varšavské konference. V roce 2018 pak dojde k mírnému zpomalení růstu, a to na úroveň 2 %. Odhadovaný objem stavební produkce činí 1 412 mld. EUR pro rok 2016, 1 450 mld. EUR pro 2017 a v roce 2018 by úroveň měla vzrůst až k hodnotě 1 478 mld. EUR. Přitom před téměř deseti lety – v roce 2007 – byl celkový objem stavební produkce v zemích EUROCONSTRUCT 1 532 mld. EUR.

Vývoj stavebnictví probíhá v cyklech a pro následující sledované období (2016 2018) ve všech 19 zemích EUROCONSTRUCT stavební produkce poroste. V roce 2015 byl tento trend nejvýraznější v Irsku (+10,6 %), na Slovensku (+10,3 %), v České republice (+7,4 %) a Nizozemí (+6 %). Ve sledovaném období je očekáván průměrný roční růst v Polsku a Irsku mezi 7–9 %. V porovnání s varšavskou konferencí je odhad vývoje stavebnictví pro rok 2016 pozitivnější. Po nejčernějších letech 2012 a 2013 se rok 2016 jeví pozitivně v celé skupině EUROCONSTRUCT.

Vývoj hlavních segmentů stavebního trhu

Nejvýznamnějším faktorem, který aktuálně ovlivňuje bytový segment, je masivní příliv migrantů do západních zemí (Německo a Nizozemí) a severských zemí – Dánska, Finska, Norska a Švédska. Tato situace bude mít velký dopad na bytovou výstavbu, zvýšení poptávky po stavbách pro bydlení, a to jak po nových, tak i stávajících. V roce 2015 dosáhl podíl renovací a údržby 60 %.

Růst

V segmentu nebytové výstavby je v roce 2016 ve všech zemích očekáván optimistický trend. Dále je v roce 2017 předpokládán mírný pokles pouze ve Finsku a Švédku.

Inženýrská výstavba pokračuje i v roce 2015 v pozitivním vývoji (+3,3 %). Zejména země střední a východní Evropy zaznamenávají růst díky snaze vyčerpat zbývající zdroje z evropských fondů uplynulého programového období. Polsko, které je aktuálně sedmým nejsilnějším trhem v oblasti inženýrské výstavby, ještě zrychlí svůj růst a do roku 2018 dosáhne až dvojciferných čísel.

V souhrnu všech zemí EUROCONSTRUCT poroste segment inženýrské výstavby v roce 2016 pomaleji (+2,7 %), zrychlení je očekáváno v roce 2017 (+4,2 %), následováno pozvolnějším trendem v roce 2018 (+2,8 %).

Největší přispěvatelé k růstu

Příspěvek k růstu představuje jak změny na trhu, tak i jeho velikost. Pro rok 2016 se jeví jako zásadní, že šest největších stavebních trhů v Evropě (Německo, Velká Británie, Francie, Itálie, Španělsko a Polsko) má zároveň také největší pozitivní příspěvky k růstu stavebnictví. Takováto situace nenastala již po mnoho let. Z odhadovaného 3% růstu tato skupina pokrývá celé 2,3 %, jinak řečeno je to 75 % z očekávaného nárůstu objemu stavební produkce, tedy zhruba 30 mld. EUR.

Sektory

Celková stavební produkce EC

Autor: Buildecon

Překlad a redakční úprava: tým EUROCONSTRUCT Česká republika

Více informací o vývoji evropského stavebního trhu a ekonomiky z 80. konference EUROCONSTRUCT v Budapešti lze nalézt v publikacích Summary a Country report. Ty si lze objednat na info@euroconstruct.cz.

Tags: